اریتروکی 200


اریترومایسین به عنوان جایگزین پنی سیلینها در بیمارانی که به این دارو حساسیت مفرط دارند، مصرف می‌شود. این دارو جزو ماکرولیدهاست. مکانیسم اثرماکرولیدها با مهار ساخت پروتیین در نتیجه اتصال به زیر واحد 50S ریبوزوم باکتری می‌باشد. این اتصال برگشت پذیر است. اگرچه ماکرولیدها بیشتر به عنوان داروهای باکتریوستاتیک (با توان توقف رشد باکتری ) شناخته می‌شوند، در غلظت‌های بالا می‌توانند اثر باکتریوسیدال (با توان کشتن باکتری) از خود نشان دهند.

اریتروکی 200