سیپروفلوکساسین 500


سیپروفلوکساسین برای درمان انواع عفونت‌های باکتریایی استفاده می‌شود. عملکرد داروی سیپروفلوکساسین از طریق متوقف کردن رشد میکروب‌ها است. این دارو از ردهٔ فلوروکینولونها (بر پایه کینولون) میباشد.

سیپروفلوکساسین 500