مزاسا 1 و 2 گرم ( محصول شرکت کیمیا کالای رازی )


مزالازین  پیوسته رهش 

گرانول  پیوسته رهش 

مزاسا 1 و 2  گرم  ( محصول شرکت کیمیا کالای رازی )