keyhandaro

تاریخچه

این شرکت در سال 1379 با راه اندازی اولین خط تولید ماده موثره اریترومایسین ایران، با نام ثبتی سه گل دارو تاسیس شد. هدف از تاسیس این خط تولید رفع نیاز از واردات این ماده دارویی بود. سپس با دستیابی به دانش فنی سنتز چندین ماده موثره دیگر مانند آزیترومایسین، کاربامازپین و... به فعالیت خود تا به امروز ادامه داده است. در انتهای دهه 80 با تغییر سیاست داخلی این شرکت، با تاسیس خطوط تولید اشکال دارویی جامدات و اخذ چندین پروانه دارویی موفق به تولید محصولات دارویی شد.